પેજમાં સંપર્ક કરો

જેમિક લેબોરેટરી કો, લિ.

નાઇટ માર્કેટ સ્ટ્રીટ
Siem પાક ભેગો કરવો, કંબોડિયા સ્ીઍમ
પી.ઓ. બોક્સ 93268

કોવિડ -19 દરમિયાન નિમણૂક દ્વારા ખોલવું

અમારો સંપર્ક કરો!

  તમારું નામ (જરૂરી)

  તમારા ઇમેઇલ (જરૂરી)

  વિષય (જરૂરી)

  તમારો સંદેશો

  + 855 92 615 288


  ઇમેઇલ દ્વારા સંપર્ક

  info@gem.agency


  ફોન દ્વારા સંપર્કમાં

  + 855 (0) 63 968 298


  અમને મળવા આવો

  સ્થાન નકશો: અહીં

  ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!