ટેગ

એનાટાસે

એનાટાસે

એનાટાસે

ટૅગ્સ
એનાટાઝ એનાટાઝ એ ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડનું મેટાસ્ટેબલ ખનિજ સ્વરૂપ છે. કુદરતી સ્વરૂપોમાં ખનિજ મોટાભાગે કાળા ઘન તરીકે સામનો થાય છે, ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!