ટેગ

દૂધિયું

દૂધિયું ક્વાર્ટઝ

દૂધિયું ક્વાર્ટઝ

દૂધિયું ક્વાર્ટઝ દૂધિયું ક્વાર્ટઝ વિવિધ પ્રકારનાં મેક્રો ક્રિસ્ટલલાઇન ક્વાર્ટઝ છે. તે દુર્લભ સફેદ રંગમાં આવે છે. સફેદ પેસ્ટલ ટિન્ટ અથવા ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!