ટેગ

પેટ્રોલિયમ

પેટ્રોલિયમ ક્વાર્ટઝ

પેટ્રોલિયમ ક્વાર્ટઝ

પેટ્રોલિયમ ક્વાર્ટઝ પેટ્રોલિયમ ક્વાર્ટઝ ખૂબ જ પારદર્શક, "પાણી સાફ" સ્ફટિક છે. સ્પષ્ટ ચહેરાઓ વગર ચહેરા સરળ અને ખૂબ તેજસ્વી છે, બનાવે છે ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!