ટેગ

પેટ્રોલિયમ

પેટ્રોલિયમ ક્વાર્ટઝ

પેટ્રોલિયમ ક્વાર્ટઝ

પેટ્રોલિયમ ક્વાર્ટઝ પેટ્રોલિયમ ક્વાર્ટઝ એક ખૂબ જ પારદર્શક, "વોટર ક્લિયર" ક્રિસ્ટલ છે. ઉચ્ચારણ હડતાલ વિના ચહેરાઓ સરળ અને ખૂબ જ કામદાર હોય છે, ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!