ટેગ

હાઇડ્રોથર્મલ

કૃત્રિમ ક્વાર્ટઝ

કૃત્રિમ ક્વાર્ટઝ

કૃત્રિમ ક્વાર્ટઝ ક્વાર્ટઝની બધી જાતો કુદરતી રીતે થતી નથી. કારણ કે કુદરતી ક્રિસ્ટલ ઘણી વખત જોડિયા બને છે, કૃત્રિમ ક્વાર્ટઝ ઉપયોગ માટે બનાવવામાં આવે છે ...
વધારે વાચો
કૃત્રિમ હાઇડ્રોથર્મલ પનીર

કૃત્રિમ હાઇડ્રોથર્મલ પનીર

કૃત્રિમ હાઇડ્રોથર્મલ નીલમણિ હાઇડ્રોથર્મલ કૃત્રિમ નીલમ આઇજી ફેર્બેન, નેકેન, ટેરસ અને અન્યને આભારી છે, પરંતુ પ્રથમ સંતોષકારક વાણિજ્યિક ઉત્પાદન ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!