ટેગ

હેમેટાઇટ

હેમેટાઇટ સાથે ગોલ્ડન રૂટિલેટેડ ક્વાર્ટઝ

હેમેટાઇટ સાથે ગોલ્ડન રૂટિલેટેડ ક્વાર્ટઝ

હિમેટાઇટ સાથેનો ગોલ્ડન રૂટિલેટેડ ક્વાર્ટઝ હિમેટાઇટ સાથેનો ગોલ્ડન રુટલેટેડ ક્વાર્ટઝ એક દુર્લભ રત્ન છે. ક્વાર્ટઝમાં રુટેલ અને હેમેટાઇટ સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!