ટેગ

Ametrine

ametrine

Ametrine

Ametrine Ametrine પત્થર અર્થ અને ગુણધર્મો. રિંગ, ગળાનો હાર, પેન્ડન્ટ અને એરિંગ્સ તરીકે દાગીના માટે એમેટ્રાઇનનો વારંવાર ઉપયોગ થાય છે. એમેટ્રિન, જેને ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!