ટેગ

Citrine

Citrine

Citrine

સાઇટ્રિન સાઇટ્રિન એ ક્વાર્ટઝની વિવિધતા છે. રંગ નિસ્તેજ પીળોથી deepંડા નારંગી સુધીનો છે. તે ફેરિકને કારણે છે ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!